Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Mrs. Finn made the Venn diagram above to help her class understand the relationship between the prime factors of 30 and 40. She asked Mario to come up to the board and write in the numbers that belong in the intersection. What numbers should Mario write?
A.  2 and 3
B.  2 and 5
C.  3 and 5
D.  2, 3, and 5


2. Andy and Rick shared the cake above that their mom baked for their birthday. What is the amount of cake eaten by Rick written as a fraction and as a decimal?
A.  3/5 = 0.06
B.  2/5 = 0.04
C.  2/5 = 0.4
D.  1/5 = 0.2


3. Ms. Phillips wants to buy food for a picnic party. She went to a discount store that sells food in large boxes. What is the least number of boxes of potato chips that Ms. Phillips should buy in order to have the same number of hot dogs, buns, and bags of potato chips?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6

4. Mary has to write out the expression 32 × 23 in expanded form on the board for her team to receive a point during a math contest. Which of the following expressions should Mary write?
A.  3×3×2×2
B.  3×3×2×2×2
C.  3×2×2×3
D.  ( 3 + 2) × ( 2 + 3 )


5. Larry’s teacher wrote four numbers on the board as shown above. She asked Larry to come to the board and circle the composite number. Which of the following is a composite number?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5


6. Ashley forgot her locker combination this morning. She remembers that all three of the numbers were composite numbers. Which of the following could be Ashley’s locker combination?
A.  4, 27, 39
B.  7, 11, 19
C.  9, 13, 21
D.  18, 26, 59


7. Each of the students in Mrs. Stern’s math class was given a set of numbers. Greg’s set is shown above. Each student must write one true statement about his/her number set. Which of the following statements should Greg use?
A.  Three of the numbers are prime.
B.  All of the numbers are composite.
C.  They are all odd numbers.
D.  All of the numbers are prime.


Anthony said, “It is prime because 1 and 3 are prime numbers.”

Betty said, “It is prime because the only factors of 13 are 1 and 13.”

Cindy said, “It is prime because 1×3 equals 3, which is a prime number.”

Drew said, “It is prime because 1+3 equals 4, which is a composite number.”

8. Mrs. Atkinson asked her class to explain why 13 is a prime number. The answers from her students are shown above. Which student answered correctly?
A.  Anthony
B.  Betty
C.  Cindy
D.  Drew


9. Stephanie will take care of her neighbors’ house for the month of June. They asked her to water the grass every fourth day and to water the houseplants every sixth day. When will Stephanie need to water both the grass and the houseplants?
A.  June 12
B.  June 12 and 24
C.  June 12, 18, and 24
D.  June 4, 6, 12, and 24

10. Marcia has to write out the prime factorization of the number 86 for homework today. Which of the following expressions should Marcia submit to get full credit?
A.  3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
B.  2 × 2 × 2 × 11
C.  2 × 43
D.  2 × 4 × 11


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: