Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following spinners has a 1/4 chance of landing on blue?
A.  
B.  
C.  
D.  


32 + n = 45 x 5

2. What is the value of n to make the equation above true?
A.  77
B.  193
C.  225
D.  385


3. Ellie will spin the spinner shown above to win a prize. According to the spinner, what prize will Ellie most likely win?
A.  Book
B.  Marble
C.  Balloons
D.  Poster

4. Thomas read 35 pages of his book on Monday. On Tuesday, he read 57 pages. Which number sentence can be used to find out how many more pages Thomas read on Tuesday than on Monday?
A.  57 - 35 = ?
B.  35 + 57 = ?
C.  57 + ? = 35
D.  ? - 35 = 57

5. Which of the following decimal numbers is greater than 3.185 but less than 3.195 ?
A.  3.084
B.  3.187
C.  3.198
D.  3.202

6. Randy set up chairs for a school play. He made 6 rows with 8 chairs in each row. Which of these equations can Randy use to get the total number of chairs (n) he set up?
A.  n = 8 - 6
B.  n = 8 + 6
C.  n = 8 ÷ 6
D.  n = 6 x 8


7. Look at the diagram problem above. What is the answer?
A.  3 2/6
B.  3 5/6
C.  4 2/6
D.  4 5/6


8. What symbol belongs in the box above to make the number sentence true?
A.  -
B.  +
C.  x
D.  ÷

9. Trisha puts 16 marbles in a bag. They are 4 red, 2 blue, 3 yellow, and 7 white marbles. If Trisha reaches into the bag without looking, what is the probability that she will pull out a blue marble?
A.  3/16
B.  1/4
C.  7/16
D.  1/8

10. Shelly bought some balloons (b) at a gift shop. She gave 5 of them to her friend Karla. Which expression shows the number of balloons Shelly has left?
A.  b + 5
B.  b x 5
C.  b - 5
D.  b ÷ 5


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: