Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 6


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Look at the shape above. Which of the following figures shows the shape flipped?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Mr. Douglass is an art teacher. He has 824 paint brushes. He wants to put 8 brushes in a box. How many boxes does he need for his paint brushes?
A.  4 boxes
B.  13 boxes
C.  103 boxes
D.  130 boxes

3. Which of these is an acute angle XYZ?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Which of the following lengths is the same as 2 yards?
A.  6 feet
B.  7 feet
C.  24 feet
D.  36 feet


5. Harry is playing a game using the spinner above. What is the probability that the arrow will land on a number greater than 50?
A.  1/8
B.  1/6
C.  1/4
D.  1/2


6. Nancy drew the angle shown above. What is the approximate measure, in degrees, of the angle Nancy has drawn?
A.  15°
B.  46°
C.  120°
D.  135°

7. Rachel and Troy sold a total of 43 magazine subscriptions for their school's fundraising. Rachel sold 19 of those subscriptions. Which of these number sentences could be used to find the number of subscriptions Troy sold?
A.  19 - n = 43
B.  n - 19 = 43
C.  43 + n = 19
D.  n + 19 = 43

8. Look at the equation 125 x N = 375. What value of N makes this equation correct?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5


9. What is the area of the rectangle shown above?
A.  30 square feet
B.  48 square feet
C.  78 square feet
D.  360 square feet


10. The Walmart is having a sale on soap. According to the ad above, what is the cost of each bar of soap?
A.  
B.  30¢
C.  48¢
D.  60¢


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: