Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.1. The picture above shows a sea arch. As erosion from ocean waves continues, what will most likely happen to the hole in this landform?
A.  It will become larger.
B.  It will fill with sediment.
C.  It will remain the same size.
D.  It will be covered with water.2. At which point will the roller coaster have the greatest potential energy?
A.  point A
B.  point B
C.  point C
D.  point D


3. The length of a baby giraffe's neck increases steadily during its first year of life. Which graph shows this?
A.  
B.  
C.  
D.  4. Study the menus above. Which of the four menus is the least healthy?
A.  Menu 1
B.  Menu 2
C.  Menu 3
D.  Menu 4


5. Tommy holds a sheet of paper in one hand and a large rubber eraser in the other hand. He drops both from the same height at the same time. The eraser hits the floor first. Which is the best reason the sheet of paper lands second?
A.  The paper has less volume.
B.  The eraser has greater mass.
C.  The paper has greater air resistance.
D.  The temperature of the room is too high.6. The picture above shows a bat flying in the dark while making a high-pitched sound. The bat uses sound to find objects in the dark. What serves the same purpose for a pilot flying an airplane?
A.  engine
B.  fuel gauge
C.  landing gear
D.  radar system


7. Which of the following combine to form a molecule?
A.  atoms
B.  neutrons
C.  mixtures
D.  protons


8. Which system is responsible for delivering nutrients and oxygen and removing wastes and carbon dioxide?
A.  muscular system
B.  immune system
C.  nervous system
D.  circulatory system


9. What happens when a piece of wood burns?
A.  A physical change takes place.
B.  A chemical change takes place.
C.  The wood loses its gravity.
D.  The wood loses its inertia.10. Which solution has the greatest amount of sugar per milliliter of water?
A.  Solution A
B.  Solution B
C.  Solution C
D.  Solution D
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: