Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The fifth grade class took a survey to find out popular fruits. According to the information above, which of these graphs shows the results of the survey?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Joanne created the function machine above. Which of these statements correctly describes the reverse relationship from the OUT number to the IN number?
A.  divide by 1
B.  divide by 1.4
C.  divide by 2
D.  divide by 2.4

3. Sally is going to build a geometric model for her math class. It is in the shape of a triangular prism. What flat shapes will she need to build the triangular prism?
A.  2 triangles and 4 rectangles
B.  5 triangles
C.  2 triangles and 3 rectangles
D.  6 rectangles

4. Which pair of the plane shapes are similar?
A.  
B.  
C.  
D.  


5. Paul drew the angle above. What is the approximate measure, in degrees, of the angle XYZ Paul has drawn?
A.  16°
B.  44°
C.  134°
D.  136°


3 quarts of red paint, 1 quart of brown, 2 pints of orange, 2 gallons of white, 2 quarts of yellow, and 1 quart of blue paint.

6. Donna is mixing different colors of paint together to match the color of her house. How many gallons of paint will Donna have after she has mixed all of the paint colors above together?
A.  3 gallons
B.  4 gallons
C.  6 gallons
D.  11 gallons


7. The low and high temperatures of a city for four days are shown on the double bar graph above. Which day had the greatest difference of temperature in the city?
A.  Monday
B.  Tuesday
C.  Wednesday
D.  Thursday


8. You are going to toss a coin and spin a spinner, as shown above. Which tree diagram correctly shows all possible outcomes for tossing the coin and spinning the spinner?
A.  
B.  
C.  
D.  


9. What is the probability that the spinner above will land on a number greater than five?
A.  1/8
B.  3/8
C.  5/8
D.  1/2


Bengy's restaurant has its bread and meat delivered from a wholesale store. Bread is delivered to the restaurant every third day. Meat is delivered to the restaurant every fifth day. Both were delivered today.

10. According to the information above, in how many days will both bread and meat be delivered on the same day again?
A.  3
B.  5
C.  8
D.  15


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: