Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 5


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. In the figure above, WXYZ is a parallelogram. If the area of triangle WXY is 22 square inches, what is the area of WXYZ?
A.  11 square inches
B.  22 square inches
C.  33 square inches
D.  44 square inches


2. The map above shows the starting positions of two scientists studying plants in a rain forest. Which ordered pair best names Joe’s location?
A.  (3, -4)
B.  (-3, 4)
C.  (4, -3)
D.  (-4, 3)

3. What is the prime factorization of 45?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. Which letter on the number line best identifies the location of -6?
A.  P
B.  Q
C.  R
D.  S

5. Maurice talked on the telephone to two friends. He talked to Sherry for 1/4 hour, and to Gabriel for 1/3 hour. How long did Maurice talk to the two friends on the telephone?
A.  1/6 hour
B.  2/7 hour
C.  5/12 hour
D.  7/12 hour


6. What should be the value for z to make this equation true?
A.  7
B.  8
C.  30
D.  37


7. Which equation could have been used to create this function table?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. This rectangular prism has a length of 14 inches, a height of 8 inches, and a width of 3 inches. What is the volume?
A.  25 cu in.
B.  42 cu in.
C.  112 cu in.
D.  336 cu in.

9. Garden Elementary school has 250 students. 40% of them got perfect attendant award last semester. How many students were awarded?
A.  50
B.  100
C.  150
D.  200

10. Jerry bought five cases of oil. He wants to know how many cans of oil he bought. What other information is needed?
A.  where the oil was purchased
B.  how many cans of oil were in each case
C.  how many cans of oil needed
D.  how many trips were made to the store


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: