Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.1. Regina’s piano teacher kept this record of Regina’s progress on a song she is memorizing. How many days of practice did it take for Regina to memorize half of the song?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  8


2. The director of the city recreation department took a group of 12 fifth graders on a trip to a water park in return for helping with the Summer Recreation Program. The tickets cost $4.95 each (chaperones were admitted free of charge). After purchasing the tickets, the director had $30.60 left for snacks. How much money did the recreation director originally have for this trip?
A.  $10.00
B.  $50.00
C.  $70.00
D.  $90.00
3. How many quadrilaterals are in this design?
A.  9
B.  8
C.  7
D.  6


4. Shawna’s mother is four times Shawna’s age. If her mother is 44 years old, which equation will give you Shawna’s age (N)?
A.  N = 44 - 1/4
B.  N = 44 - 40
C.  N = 44 ÷ 1/4
D.  N = 44 x 1/45. What is the measure of angle z in the figure above?
A.  12°
B.  102°
C.  122°
D.  180°


6. Jamie is 18 years old. If she were 2 years older, she would be 2 times older than her brother Jason. How old is Jason?
A.  5 years old
B.  10 years old
C.  15 years old
D.  20 years old7. Sharon studied these pictures of fractions. What pattern might she correctly notice in the fractions?
A.  Increasing the denominator increases the value of the fraction.
B.  If the denominator stays the same and the numerator increases, the fraction names a smaller amount.
C.  Increasing the denominator by 2 cuts the size of the fraction in half.
D.  If the numerator stays the same and the denominator increases, the fraction names a smaller amount.


8. Tom had 4 cans of soda. He went shopping and bought 3 six-packs of soda. Which expression correctly represents the total number of cans of soda Tom had after he went shopping?
A.  (4 + 3) x 6
B.  4 + (3 x 6)
C.  4 + (3 + 6)
D.  4 x 3 + 69. Ms. Zena wants her class to make Valentine cards for the residents of a local nursing home. There are 26 students in her class, and each student will make one card. Ms. Zena wants the students to put lace around the front of the cards. The cards are 4 inches long and 3 inches wide. How many inches of lace are needed for the entire class?
A.  100 inches
B.  200 inches
C.  364 inches
D.  700 inches


10. Judy wants to buy a computer. The computer she wants to purchase costs $1,999.00. If Judy works at a rate of $7.00 per hour, how many hours will it take her to earn enough money to buy the computer before taxes?
A.  285.57 hours
B.  286 hours
C.  1,992 hours
D.  2,006 hours
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: