Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Marlin is making some building models using the cubes above. The models follow a certain pattern. If he continues the pattern, how many cubes high will the 8-cube long building model be?
A.  6
B.  7
C.  8
D.  9

2. Andrew is making a chess board on a piece of paper. He has shaded 40% of the white squares black. What fraction represents the portion of the board that has been shaded in?
A.  1/4
B.  2/5
C.  1/20
D.  4/100

3. During the month of November, 1/6 of the days in Houston were cold. Which of the following expressions can be used to figure out the number of cold days (n) in November?
A.  30 × 1/6 = n
B.  30 × 6 = n
C.  30 ÷ 1/6 = n
D.  30 - 6 = n

4. Each student in Mrs. Shuffle’s class picked four numbers from a hat without looking. Each student must put his/her numbers in order from least to greatest. Which of the following ordered lists can belong to one of Mrs. Shuffle’s students?
A.  10.1,     10.34,    9.9,    9.57
B.  11.45,    16.0,    16.75,   17
C.  0.34,   0.3,    0.45,    0.58
D.  24.4,    25,    25.85,    25.63


5. Stacy’s mom plotted the two points shown above on the coordinate grid. She asked Stacy to plot two more points to form a parallelogram with the existing points. At which coordinates should Stacy place these points?
A.  (6,2) and (8,4)
B.  (5,2) and (8,5)
C.  (2,3) and (4,8)
D.  (2,5) and (5,8)


6. Melissa got to school early and is spending her time by measuring a few items in her pencil box. Which of the following units should she use to weigh a pencil, ruler, or eraser?
A.  grams
B.  liter
C.  milligrams
D.  kilograms


7. Sara, Jordan, and Abraham are training for a marathon by running every morning. Today, Sara ran 2.14 miles, Jordan ran 1.9 miles, and Abraham ran 3.2 miles. How many miles did the three friends run altogether?
A.  3.29 miles
B.  4.67 miles
C.  6.92 miles
D.  7.24 miles


8. Liana made the spinner above to play a game with her friends. If she spins the arrow once, which of the following statements could be true?
A.  One is the most likely outcome.
B.  Two is the most likely outcome.
C.  Three is the most likely outcome.
D.  Each outcome shown on the spinner is equally likely.


9. Frank’s rectangular box of toys has a perimeter of 30 inches. The length is twice as long as the width. Which of the following expressions could be a major step in finding the length?
A.  Length x Width = Area
B.  2 x Width + 2 x Width + Width + Width = 30
C.  Perimeter = Width + Width + Width + Width
D.  2 x Length = Width

10. Carol went to the store to buy 3 gallons of milk, but the store only had quarts of milk. How many quarts of milk did she need to purchase? (4 quarts = 1 gallon)
A.  10 quarts
B.  12 quarts
C.  14 quarts
D.  16 quarts


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: