Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following numbers is NOT divisible by 9?
A.  378
B.  6912
C.  1,049
D.  6,210


2. The table above shows the gumballs in a gumball machine. Which flavor would a person be LEAST likely to get from the gumball machine?
A.  cherry
B.  grape
C.  mint
D.  orange

3. Kerry shopped in a store and gave the clerk a $5 bill for a $2.36 total purchase. What could have been the change Kerry received back?
A.  four pennies, seven dimes, and two dollars.
B.  four pennies, six dimes, and three dollars.
C.  four pennies, six dimes, and two dollars.
D.  a penny, seven dimes, and two dollars.


4. Quilt pieces are needed to make a quilt for a tiny bed in a dollhouse. The quilt will be made by sewing many pieces together. Which is the best estimate of the number of quilt pieces needed to make this quilt?
A.  10
B.  15
C.  32
D.  60

5. Which of the following fractions are NOT equal?
A.  2/6 and 1/3
B.  4/6 and 2/3
C.  1/4 and 2/3
D.  2/4 and 1/2


6. The chart shows the number of miles Darnell rode on his bike this week for his training program. Which rule can be used to find out the number of minutes for a given number of miles ridden?
A.  multiply the number of miles by 6 and add 1.
B.  multiply the number of miles by 8 and add 1.
C.  multiply the number of miles by 6 and subtract 1.
D.  multiply the number of miles by 8 and subtract 1.

7. John practiced on his trombone for everyday after school for one week. On Monday he practiced 1/2 hour. On Tuesday he practiced 3/4 hour. On Wednesday John practiced 1 hour. On Thursday he practiced 1/4 hour. On Friday John practiced 1/2 hour. How much total time did John practice?
A.  7/13 hour
B.  1 6/12 hours
C.  2 1/2 hours
D.  3 hours


8. According to the data above, which student walked the greatest distance?
A.  Violet
B.  Rose
C.  Chris
D.  Jill

9. Jason had 259 aluminum cans. Thirty-two aluminum cans will fit into one recycling bin. How many recycling bins will it take to hold Jason's aluminum cans?
A.  8 bins
B.  9 bins
C.  227 bins
D.  291 bins

10. Susan wants to jog 10 miles this week. On Sunday, she jogged 2 1/4 miles. On Monday, she jogged 1 3/4 miles. How many more miles does she need to jog this week?
A.  6
B.  6 4/8
C.  7
D.  14


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: