Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 4


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which could be the angle measures of a right triangle?
A.  110, 50, 20
B.  80, 50, 50
C.  36, 90, 54
D.  44, 96, 40


2. Mike turned the cards above face down and shuffled them. What is the probability that the first card Mike picks will have an M on it?
A.  1/4
B.  1/6
C.  1/6
D.  2/6


3. What is the answer to the fraction addition above?
A.  7/12
B.  7/9
C.  11/9
D.  1/2


4. Which diagram shows all the possible ways of selecting one shirt, one sweater, and one pair of pants?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Robbie is twice as old as Kenneth. In 2 years Kenneth will be twice as old as Jamie is now. Robbie is 20. How old is Jamie?
A.  2 years old
B.  4 years old
C.  6 years old
D.  8 years old

6. Eric wants to carpet his family room that has a length of 14.9 feet and a width of 10.4 feet. Approximately how much carpet will Eric need?
A.  155 square feet
B.  140 square feet
C.  50 square feet
D.  25 square feet


7. How many cube units would be required to make 6 of the model above?
A.  6
B.  8
C.  24
D.  48

8. Three friends, Alex, Bob, and Clarence, are competing against each other in a spelling bee. What is the combination of the different ways they could finish first, second, or third in the competition?
A.  1 way
B.  2 ways
C.  4 ways
D.  6 ways


9. The table above shows the input and output of various numbers. Follow the rule that generates the number pairs, what number completes the table?
A.  83.0
B.  24.0
C.  8.3
D.  3.0

10. Ann is 10 years old. If she were 4 years older, she would be twice as old as her sister, Maggie. How old is Maggie?
A.  3 years old
B.  5 years old
C.  7 years old
D.  9 years old


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: