Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Each person running in a race will get a card with a number on it. Look at the pattern of numbers on the cards above. If the pattern continues, what number will be on the next card?
A.  90
B.  93
C.  95
D.  97
2. Iris is writing music for a video game. The picture shows how a pattern of 5 notes repeats while the game is played. If the pattern continues, what kind of note will be the 12th note played?
A.  
B.  
C.  
D.  
3. Mr. Cooper is ordering some books from a catalog. The total cost includes the cost of the book plus an additional charge for shipping. The table shows how the total cost changes as the number of books ordered increases. Based on the pattern shown in the table, which of the following rules could Mr. Cooper use to determine the total cost for any number of books?
A.  Multiply the number of books by $9.25
B.  Multiply the number of books by $10.50
C.  Multiply the number of books by $10 and add 50¢ for shipping
D.  Multiply the number of books by $8 and add $2.50 for shipping
4. A rule is used to determine the number of blocks in each level of the figure shown above. The table below shows the number of blocks that are in each level of the figure above. Using this rule, how many blocks will be needed to make Level 10?
A.  20
B.  40
C.  100
D.  1,000


5. Choose a reasonable metric unit to measure the length of a crayon.
A.  decameters
B.  centimeters
C.  meters
D.  kilometers
6. Mrs. Smith’s class is planting a garden. The garden is planted in the shape of a rectangle as shown above. The area of the garden is 1200 square feet. What would be the length in feet of one side of the garden? (Area = length x width)
A.  20 feet
B.  40 feet
C.  60 feet
D.  80 feet
7. A fifth grade class read the Newbery Award winning book The Twenty-One Balloons by William Pene DuBois. The book has 180 pages. The teacher assigned 5 pages the first week. The second week 15 pages were assigned. The third week’s assignment was 25 pages. Assuming the pattern continued as shown above, what is the total number of weeks it took the class to finish the book from beginning to end?
A.  5
B.  6
C.  7
D.  88. The grades of Lauren, Nick, Matt, and Jessica are recorded on the bar graph above. What was the mean score?
A.  60
B.  70
C.  79
D.  100


9. Andrew wants to drink 2L of water each day. He has already had four 250 ml glasses today. How many more glasses of water should he drink?
A.  1
B.  2
C.  4
D.  8
10. A pattern of blocks is shown above. How many blocks will be used to make a tower that is five blocks high?
A.  10
B.  15
C.  20
D.  25
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: