Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Kevin is looking for two numbers that have 6 as their greatest common factor. Which of the following sets should Kevin choose?
A.  12 and 18
B.  2 and 4
C.  20 and 24
D.  12 and 24


2. John’s mother asked him to go to Office Max to buy a new cartridge of printer ink. The original cost of the ink was $20.00. If John used a 25% off coupon, how much money did he save?
A.  $80
B.  $15
C.  $10
D.  $5


3. On one side of a balanced scale, Tina placed a 10-gram weight. On the other side of the scale, she placed 4 paper clips. Each paper clip has the same weight. How much does one paper clip weigh?
A.  40 g
B.  2.5 g
C.  2 g
D.  1.6 g


4. For Lucy to make her favorite chocolate cake, she will need 1.25 cups of sugar, 2.5 cups of flour, and 3/4 of a cup of chocolate chips. How many cups of ingredients will Lucy need altogether?
A.  3.5
B.  4.0
C.  4.5
D.  5.0


5. José is planting a garden in his backyard. He wants half of the garden filled with vegetables. He wants 1/3 of the vegetable area to be made up of broccoli. What fraction of the garden will have broccoli?
A.  1/2
B.  1/4
C.  1/6
D.  1/8

6. Fred collects football cards of his favorite team players. He gave Georgia half of his football cards. Georgia wants to share her new football cards equally with her friend Joe. What portion of Fred’s original card collection did Joe get?
A.  1/4
B.  1/2
C.  1/3
D.  3/4


7. Mrs. Quizzer recorded her students’ test scores in the chart above. Which student has the median test score of all the test scores combined?
A.  Mary
B.  Jane
C.  Sarah
D.  Kim


8. On one side of a balance scale, Juan placed a 9-gram weight. On the other side of the scale, he placed 6 dimes. The scale was balanced. If each dime weighed the same, what was the weight of one dime?
A.  15 grams
B.  3 grams
C.  1.5 grams
D.  2 grams

9. Ronaldo’s homework assignment is to write one true statement about a proper fraction with a denominator of 13. Which of the following sentences should Ronaldo submit to get full credit?
A.  It is in its reduced form.
B.  It is equivalent to 1/3.
C.  It is equivalent to 1/2.
D.  Its numerator can only be an odd number.

10. The average body temperature of a dog is 102° F. The average body temperature of a human is 98.6° F. What is the difference between the average body temperatures of a human and a dog?
A.  2.0° F
B.  3.0° F
C.  4.4° F
D.  5.7° F


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: