Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The picture above shows the mass of some rocks in grams. Another rock is needed to balance the scale. What should the new rock weigh?
A.  300 grams
B.  600 grams
C.  640 grams
D.  760 grams

2. Students in Mrs. Johnson’s class were asked to tell why 4/5 is larger than 2/3. Which reason is the best?
A.  because 4 is larger than 2
B.  because 1/5 is larger than 1/3
C.  because 4 + 5 is more than 2 + 3
D.  because 4/5 is closer to 1 than 2/3 is to 1

3. Three hundred rubber balls must be put in boxes. Each box holds 15 balls. How many boxes will be needed to hold all of the rubber balls?
A.  20
B.  30
C.  285
D.  315


4. Which number should go in the square for the number pattern above?
A.  12
B.  15
C.  16
D.  18

5. Which of the following numbers is less than 4.1?
A.  4.13
B.  4.11
C.  4.20
D.  4.09


6. Amy stacked identical blocks to form the solid figure above. How many blocks did she use?
A.  9
B.  11
C.  13
D.  14

7. What should Paulo think about to make it easier to multiply 37 × 99 in his head?
A.  99 as 100
B.  37 as 35
C.  99 as 90
D.  37 as 30


8. Zack is making figures using square tiles as shown above. Following the pattern, how many tiles will Zack need for Figure 4?
A.  6
B.  7
C.  8
D.  12

9. What would you get if you round 3,873 to the nearest hundred?
A.  3,870
B.  3,900
C.  3,970
D.  4,000

10. Alice can fill 8 large glasses from one pitcher of lemonade. If she uses glasses that are one-half as large, about how many of the small glasses can she fill from two pitchers of lemonade?
A.  4 small glasses
B.  16 small glasses
C.  20 small glasses
D.  32 small glasses


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: