Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 3


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which number sentence is true?
A.  3 × 4 × 7 = 7 × 7
B.  28 – 16 = 16 – 28
C.  2 + 3 + 6 = 6 + 6
D.  21 + 17 + 30 = 21 + 47


2. Several angles are formed by the intersection of First Street and Main Street. What type of angle is the one marked with a Z?
A.  acute
B.  obtuse
C.  right
D.  straight

3. Which of the following number relations is true?
A.  0.6 < 0.16
B.  0.6 = 6.0
C.  0.6 < 0.56
D.  1.6 = 1.60


4. Joan and Evelyn are standing on a straight 150-yard sidewalk. Joan is 30 yards from the north end of the sidewalk and Evelyn is 15 yards from the south end of the sidewalk. How far apart are they?
A.  105 yards
B.  120 yards
C.  135 yards
D.  195 yards


5. The length of AB is 1 unit. Which is the best ESTIMATE for the length of PQ?
A.  3 units
B.  6 units
C.  10 units
D.  14 units

6. Marcella ran a race in 10.6 seconds, and Omar ran it in 9.8 seconds. How much faster was Omar’s time than Marcella’s?
A.  0.2 second
B.  0.8 second
C.  1.2 seconds
D.  1.8 seconds

7. Which unit could be used to measure the volume of water in a full bathtub?
A.  kilometer
B.  gram
C.  liter
D.  degree


8. According to the chart above, how much warmer is the average temperature of Portland than that of Anchorage in July?
A.  
B.  
C.  
D.  10°

9. Which of the following values is 5/6 of 12?
A.  3
B.  4
C.  10
D.  36

10. Jason went to get change for the school bookstore. He took 20 ten-dollar bills to the bank and exchanged them for five-dollar bills. How many five-dollar bills did he get?
A.  5
B.  10
C.  20
D.  40


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: