Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 20


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1.  Alex is making a model of his house. To start off, he drew out the floor plan above. What is the length of Alex’s house in feet from the corner of the kitchen to the corner of the baby’s room?


        A.  4 feet         B.  5 feet         C.  20 feet         D.  40 feet

2.  For homework tonight, Bill has to draw four different circles and measure the diameter of each on to the nearest millimeter. Which of the following tools does Bill need to complete his homework?


        A.  a drawing compass and a metric ruler
        B.  a thermometer and a metric ruler
        C.  a tape measure and a watch
        D.  a protractor and a metric ruler

3.  Mariel’s container of water only has 1 quart left, as shown above. If the container was filled to the top, about how many quarts would it be able to hold?


        A.  3 quarts         B.  5 quarts         C.  4.5 quarts         D.  10 quarts

4.  Richard purchased 6 packages of modeling clay and 2 packages of beads. Each package cost $2.89. How much money did Richard spend?


        A.  $23.12         B.  $30.12         C.  $47.12         D.  $56.12

5.  Thomas has to measure an object using a unit that is less than one meter. Which of the following units is longer than one meter?


        A.  10 centimeters         B.  10 millimeters         C.  10 decimeters         D.  10 decameters

6.  Dr. Rozinsky is experimenting with 100 grams of carbon and 1 kilogram of tin in his laboratory. How many kilograms of experimental substance is he using altogether? (1000 grams = 1 kilogram)


        A.  1.1 kg         B.  2.01 kg         C.  101 kg         D.  1100 kg

7.  Mr. Douglas asked each of his fourth-grade students to write an inequality statement. Which one of the following inequality statements is true?


        A.  76,849 > 76,890         B.  1258 < 1249
        C.  94,682 > 94,628         D.  1,238,489 < 1,219,999

8.  Melanie bought a new rug for her bedroom. What is the perimeter of Melanie’s rug shown above?


        A.  7 ft.         B.  11 ft.         C.  12 ft.         D.  14 ft.

9.  Every week that Bill takes out the trash, his mom gives him 1/4 of a dollar. Which of the following decimals represents the amount of money Bill receives each week he takes out the trash?


        A.  $0.04         B.  $0.14         C.  $0.20         D.  $0.25

10.  Aaron has paper cut-outs of a rectangle and two circles. Which of the following 3-dimensional shapes could Aaron make using all three of his cut-out shapes?


        A.  a cone         B.  a sphere         C.  a cylinder         D.  a rectangular prism
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: