Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 2


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Alex drew a floor plan of his house. What is the length in feet of Alex’s house from the corner of the kitchen to the corner of the baby’s room?
A.  4 feet
B.  5 feet
C.  20 feet
D.  40 feet

2. Bill wants to draw 4 different circles on his notebook paper and measure their diameters to the nearest millimeter. What tools would he need?
A.  a drawing compass and a metric ruler
B.  a thermometer and a metric ruler
C.  a tape measure and a watch
D.  a protractor and a metric ruler


3. The diagram shows a container that has 1 quart of water in it. About how much does the container hold altogether if it were filled to the top?
A.  3 quarts
B.  5 quarts
C.  4.5 quarts
D.  10 quarts

4. Richard purchased 6 packages of modeling clay and 2 packages of beads. Each package cost $2.89. How much money did Richard spend?
A.  $23.12
B.  $30.12
C.  $47.12
D.  $56.12

5. Which of these measurements is longer than one meter?
A.  10 centimeters
B.  10 millimeters
C.  10 decimeters
D.  10 decameters

6. A research scientist has 100 grams of carbon and 1 kilogram of tin. How many kilograms of the material does he have in all? (1000 grams = 1 kilogram)
A.  1.1 kg
B.  2.01 kg
C.  101 kg
D.  1100 kg

7. Mr. Douglas asked each of his fourth-grade students to write an inequality statement. Which one of the following inequality statements is true?
A.  76,849 > 76,890
B.  1258 < 1249
C.  94,682 > 94,628
D.  1,238,489 < 1,219,999


8. What is the perimeter of the rug above?
A.  7 ft.
B.  11 ft.
C.  12 ft.
D.  14 ft.

9. Bill’s mom gives him 1/4 of a dollar per week for taking out the trash. Which decimal represents the amount of money Bill receives per week?
A.  $0.04
B.  $0.14
C.  $0.20
D.  $0.25

10. Aaron has paper cut-outs of a rectangle and two circles. Which of the following 3-dimensional shapes could Aaron make using all three of his cut-out shapes?
A.  a cone
B.  a sphere
C.  a cylinder
D.  a rectangular prism


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: