Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 18


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The fifth grade students were asked to name their favorite ride at the amusement park. The results of the survey are shown in the pictograph above. Which bar graph represents the information in the pictograph?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. Jane measured the height of the fish tank in her classroom. Which unit of measurement did she probably use?
A.  centimeter
B.  gram
C.  kilometer
D.  liter

3. Sophia bought 7 pieces of wood to make a bookcase. Each piece of wood costs $2.49. What is the total amount of money Sophia spent on the wood?
A.  $2.81
B.  $4.51
C.  $9.49
D.  $17.43

4. Which of the following figures represents ray XY?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Which expression is equivalent to 8/9?
A.  8 ÷ 1/9
B.  8 ÷ 9
C.  9 ÷ 1/8
D.  9 ÷ 8


6. According to the measurements above, what is the perimeter of the polygon?
A.  16 centimeters
B.  24 centimeters
C.  32 centimeters
D.  64 centimeters


7. Look at the shaded figure above. If the length and width of the figure were doubled, what would be the area of the figure?
A.  8 square units
B.  16 square units
C.  24 square units
D.  32 square units

8. Which of the following quadrilaterals has more than two right angles?
A.  
B.  
C.  
D.  

9. Nathan is 5 feet 11 inches tall. How tall is Nathan in inches only?
A.  55 inches
B.  61 inches
C.  71 inches
D.  75 inches

10. Robin is putting together a puzzle which has 100 pieces. So far she has put 25 pieces together. What fraction of the puzzle has Robin put together?
A.  1/5
B.  1/4
C.  1/3
D.  1/2


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: