Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 18


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Look at the spinner shown above. What is the probability of the spinner landing on A or B?
A.  1/4
B.  1/2
C.  3/4
D.  1

2. Which of the following numbers is divisible by 3?
A.  149
B.  235
C.  357
D.  476


3. Mr. Kendell asked his 28 students how they came to school today. The chart shows the results. What percentage of students rode the bus?
A.  14 percent
B.  25 percent
C.  50 percent
D.  75 percent


4. Jackie put 118 jellybeans in the jar. About how many more jellybeans will it take to fill the jar completely?
A.  150
B.  300
C.  600
D.  800

5. Ms. Lopez used 1 1/4 cups of raisins for her trail mix, and 1 1/3 cups of raisins for her cookie mix. How many cups of raisins did she use in all?
A.  2 1/2
B.  2 1/7
C.  2 2/7
D.  2 7/12

6. The length of South Meadow School's swimming pool is 50 yards. Paul swam the length of the pool 2 times. What is the total distance Paul swam in feet?
A.  33 feet
B.  80 feet
C.  103 feet
D.  300 feet


7. Which of the following is the best estimate for the length of the paper clip shown above?
A.  3/4 inches
B.  5 inches
C.  2 inches
D.  1/2 inches

8. Which of the following is a composite number?
A.  29
B.  5
C.  26
D.  17


9. How many of the numbers above are equal to 60%?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4

10. Stuart drove 93 miles and used 3.75 gallons of gas. What was his car's gas mileage? (How many miles per gallon did his car run?)
A.  18.5 miles per gallon
B.  19.6 miles per gallon
C.  21.5 miles per gallon
D.  24.8 miles per gallon


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: