Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 17


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. A fraction of the circle above is shaded. Which of the following models is shaded to represent a decimal with the same value as the circle fraction?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. A piece of wood is 2.27 centimeters thick. What is that measurement rounded to the nearest tenth of a centimeter?
A.  2.1
B.  2.2
C.  2.3
D.  2.5


3. The table shows the number of visitors recorded one year to some national parks. Which of the following is a true statement about the number of visitors to these parks?
A.  1,836,784 < 1,784,520
B.  1,473,100 < 1,317,835
C.  1,317,835 < 1,784,520
D.  1,836,784 < 1,473,100

4. Which means “six and seventy-four thousandths”?
A.  674,000
B.  6.74
C.  6.074
D.  0.6074


5. Rachel bought a pizza that was cut into 8 equal slices. Rachel and her friends ate 50% of the pizza. Later, they ate another 1/4 of the whole pizza. What percentage of the whole pizza was still left?
A.  10%
B.  25%
C.  50%
D.  12.5%


6. A farmer needs to build the pen shown above for his animals. The width of the pen is half of its length. What is the perimeter of the pen?
A.  50 feet
B.  60 feet
C.  65 feet
D.  70 feet

7. Which of the following number comparisons is true?
A.  1.3749 < 1.0399
B.  1.526 < 1.2605
C.  1.7908 < 1.879
D.  1.463 < 1.3902

8. Which of the following products would be in the 200 to 300 range?
A.  9 x16
B.  15 x 12
C.  17 x 11
D.  19 x 13


4.8 x 5.1 = ?

9. What is the product of the two numbers above?
A.  2.44
B.  2.88
C.  24.41
D.  24.48


10. What is the sum of the two numbers above?
A.  2/3
B.  1
C.  1 1/8
D.  1 1/4


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: