Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 17


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. According to the prices above, what would be the cost of 2 gallons of ice cream and 2 boxes of ice cream cones?
A.  $12.64
B.  $12.84
C.  $14.64
D.  $14.84


2. Kathleen is comparing two kinds of aquariums. The first aquarium can hold a maximum of 12.875 gallons of water. The second aquarium can hold a maximum of 10.65 gallons of water. How many more gallons of water can the first aquarium hold than the second?
A.  1.225
B.  1.181
C.  2.010
D.  2.225


3. What is the difference of the two numbers above?
A.  5
B.  5 1/8
C.  5 2/63
D.  5 1/3


4. Which is the closest estimate of the weight of a normal pear?
A.  4 ounces
B.  4 pounds
C.  40 pounds
D.  40 tons


5. According to the ruler above, which is closest to the length of the mailing label?
A.  1 1/8 in.
B.  2 in.
C.  5 2/5 in.
D.  6 1/2 in.

6. Elsa wants to start a garden in her backyard. For which of the following would she need to know the perimeter of the garden?
A.  Determining how much fertilizer is needed to cover the garden
B.  Determining how much water is needed for the garden
C.  Determining how many seeds are needed to fill the garden with plants
D.  Determining how many feet of fencing are needed to go around the garden

7. Which is a picture of only line segment AB?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. A train left Brockton at 8:16 AM and arrived in Deming at 3:45 PM on Monday. If there were no stops, how long did the trip take?
A.  7 hours, 31 minutes
B.  19 hours, 29 minutes
C.  7 hours, 29 minutes
D.  5 hours, 31 minutes

9. Which of the following shapes has exactly two right angles?
A.  
B.  
C.  
D.  

10. Which statement must be true about a diameter of a circle?
A.  Divides a circle into fourths
B.  Intersects at only one point on the circle
C.  Shortest distance across a circle
D.  Intersects the center of a circle


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: