Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 16


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. In the figure above, which pair of angles is supplementary?
A.  angle 1 and angle 3
B.  angle 5 and angle 7
C.  angle 1 and angle 2
D.  angle 6 and angle 8
2. What is the volume of this figure?
A.  1,368 cubic inches
B.  144 cubic inches
C.  3,249 cubic inches
D.  684 cubic inches


3. An art warehouse has 11 storerooms. There are 2,398 paintings stored in each room. How many paintings are stored in the art warehouse?
A.  25,278 paintings
B.  26,378 paintings
C.  49,860 paintings
D.  59,096 paintings
4. On the number line above, what is the difference between point A and point B?
A.  8
B.  86
C.  100
D.  7


5. Amanda has sewn sixteen quilts. Each of Amanda's quilts used 1,311 pieces of fabric. How many pieces of fabric has she used making quilts?
A.  8,177 pieces of fabric
B.  19,976 pieces of fabric
C.  7,177 pieces of fabric
D.  20,976 pieces of fabric


6. A Houston publishing company prints 7,892 magazines a day. In 13 days, how many magazines have been printed?
A.  7,905 magazines
B.  102,596 magazines
C.  31,568 magazines
D.  812,876 magazines7. In the triangle figure above, what is the measure of the missing angle?
A.  37°
B.  143°
C.  40°
D.  53°


8. Which of the following equations will produce an even number?
A.  5 + 10 = ?
B.  6 + 1 = ?
C.  10 + 3 = ?
D.  7 + 9 = ?


9. Which of the following numbers is divisible by four?
A.  339
B.  358
C.  356
D.  661


10. At a large school, 10,643 students signed up for volunteer work on Monday and 8,736 signed up on Wednesday. How many more students signed up for volunteer work on Monday than on Wednesday?
A.  1,907 students
B.  18,113 students
C.  2,907 students
D.  19,379 students
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: