Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 16


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which two of these figures are congruent?
A.  1 and 3
B.  1 and 2
C.  2 and 3
D.  2 and 4

2. Josh wants to make sure that his garden gets water at least half of the first ten days in June, either from rain or from a sprinkler. The weather forecast says that, starting on June 1, it will probably rain on five of the ten days. Will Josh have to use his sprinkler from June 1 to June 10?
A.  probably
B.  definitely yes
C.  definitely no
D.  probably not


3. If this suit pattern continues, what will the eleventh shape look like?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Elizabeth made 3 times as many home runs during baseball season as her friend Tanya. If R represents the number of home runs Tanya made, which expression can be used to find the number of home runs Elizabeth made this season?
A.  R ÷ 3
B.  R + 3
C.  R - 3
D.  R x 3


5. The picture above shows what happened when the numbers 2, 9, and 16 were put into the same number machine. If the number 20 is put into the number machine, what number should come out?
A.  24
B.  26
C.  27
D.  29

6. A local sports shop gives local team players a 20% discount on equipment. As a local tennis team member, Mike bought a tennis racket that regularly sells for $23.50. How much did Mike pay for the racket, not including sales tax?
A.  $3.50
B.  $4.70
C.  $11.75
D.  $18.80


7. These figures form a pattern. If the pattern continues, what will the next shape look like?
A.  
B.  
C.  
D.  

8. A box is 3 feet long, 4 feet wide and 2 feet high. What is the volume of the box?
A.  8 cubic feet
B.  9 cubic feet
C.  12 cubic feet
D.  24 cubic feet

9. Which of the following graphs best shows the average height of people from birth to age 50?
A.  
B.  
C.  
D.  

10. A 15-centimeter-long piece is cut from a ribbon of 1 meter long. What is the length in centimeters of the remaining piece?
A.  85
B.  115
C.  985
D.  1015


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: