Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 16


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. This list shows the number of cans each student in Angelo’s class collected for recycling. Which of the following stem-and-leaf plots shows the same information?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Which coordinates best describe the location of the eye of the fish in the figure above?
A.  (4, 1)
B.  (3, 1)
C.  (2, 4)
D.  (1, 3)

3. Which of the following figures has an area of 20 square units and a perimeter of 18 units?
A.  
B.  
C.  
D.  


4. Answer this question without using your protractor. Which is closest to the measure of the angle the board makes with the level ground as it rests against the side of the building?
A.  30°
B.  45°
C.  90°
D.  150°

5. What is the area of a rectangle that measures 4 meters wide and 6 meters long?
A.  10 m2
B.  20 m2
C.  24 m2
D.  100 m2

6. Keith used 1 quart of milk to make pudding. Which is closest to this amount?
A.  1 milliliter
B.  1 cup
C.  1 gallon
D.  1 liter


7. The table shows the cost of hamburgers. If the pattern continues, what will be the cost for 6 hamburgers?
A.  $12.50
B.  $13.50
C.  $13.75
D.  $14.25


8. The table above shows the number of each kind of candle a shop sold. The bar graph was made to display the information in the table. Which of the amounts from the table is not graphed correctly?
A.  Floral
B.  Vanilla
C.  Berry
D.  Cinnamon


9. If the pattern shown above continues, what will be the next number?
A.  19
B.  18
C.  12
D.  9


10. The table above shows the number of babysitting jobs Millie and her friends had last month. What was the mean (average) number of babysitting jobs Millie and her friends had last month?
A.  7
B.  8
C.  9
D.  13


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: