Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. According to the picture above, what is the measure of angle PQR?
A.  135°
B.  45°
C.  180°
D.  115°
2. The students in Mr. Smith’s class play a game using a fair spinner. They record the spinning results above. Which spinner is Mr. Smith’s class probably using?
A.  
B.  
C.  
D.  
3. On the number line above, what is the difference between point D and point B?
A.  6
B.  0.5
C.  0.6
D.  5


4. Which of the following number groups contains common multiples of 7 and 8?
A.  28 and 32
B.  14 and 56
C.  114 and 121
D.  56 and 112
5. Kevin and his math group experimented with a fair spinner. The students knew that the chance of the spinner landing on any one of the colors was 1/4. They spun the spinner 20 times and recorded the results.
Which colors best match the expectedresults?
A.  green only
B.  red only
C.  red and yellow only
D.  blue and yellow only


6. There are 450 people attending a concert. There are 18 rows of chairs to acommodate them. How many chairs should be in each row?
A.  26 chairs
B.  26 R8 chairs
C.  25 chairs
D.  25 R3 chairs


7. Joe has saved 2,475 pennies. He put 25 pennies in each bag. How many bags did Jonas fill with the pennies?
A.  61,875 bags
B.  915 bags
C.  99 bags
D.  101 R1 bags


8. There are 8,749 books at Lincoln Junior High School. If they are distributed to all the students evenly, each student will receive 13 books. According to the information, how many students go to Lincoln Junior High School?
A.  113,737 students
B.  660 students
C.  2,692 students
D.  673 students
9. What's the answer to the question above?
A.  41
B.  0.041
C.  4,100,000
D.  4,000,000,001
10. The figure above shows a circle with point R as its center. Which of the following statements must be true about this figure?
A.  ML is 2/3 of QT.
B.  RT is longer than ST.
C.  QT is twice as long as SR.
D.  ML is twice as long as QR.
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: