Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. The more coins a bag has in it, the heavier the bag is. Which graph best shows the relationship between how many coins are in a bag and how heavy the bag is?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. If you want to figure out how much new carpet to buy for a room, which of the following do you need to know?
A.  Perimeter of the room
B.  Length of the longest side
C.  Volume of the room
D.  Area of the room

Heather made up a game with these rules to go with the game board shown above:

1. You can move onto any space on the game board step by step.
2. Start at the star.
3. Go to the circle.
4. Go to the trapezoid.
5. Go to the triangle. You are done!

3. How many spaces does a player need to move to complete the game?
A.  6
B.  8
C.  12
D.  16

4. In October, the MEDIAN temperature is 70°F. What does this mean?
A.  The daily temperature in October is 70°F.
B.  The sum of the daily temperatures in October divided by 31 is 70°F.
C.  On about October 15, the temperature is 70°F.
D.  If you put all the temperatures for the month in order from coolest to warmest, 70°F would be in the middle.

5. A man 6 feet tall measures about how much in metric units?
A.  2 centimeters
B.  2 meters
C.  2 kilograms
D.  2 kilometers

6. You have two six-sided dice. You roll the first one and it comes up 3. Then you roll the second one. What are the chances the second one will be a number larger than a 3?
A.  1 chance out of 1
B.  1 chance out of 2
C.  1 chance out of 6
D.  1 chance out of 12

7. Three of the following figures could be folded in the middle, making two equal halves. One figure couldn't have two equal halves. Which one is it?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. The picture above shows _______.
A.  a line
B.  an angle
C.  a triangle
D.  a segment


9. One of the following figures is congruent to the figure above. Which one is it?
A.  
B.  
C.  
D.  


10. The table shows the number of pages some students read during silent reading time. How many students read 5 or more pages?
A.  6
B.  10
C.  11
D.  17


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: