Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 15


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The first four figures of a pattern are shown above. If the pattern continues, how many shaded triangles will be in the 10th figure?
A.  25
B.  50
C.  100
D.  150


2. What ratio does this picture represent?
A.  1 : 2
B.  2 : 4
C.  3 : 4
D.  2 : 3

3. Which number is NOT equal to the other numbers?
A.  1/2
B.  1/4
C.  2/4
D.  0.5


4. What time is 2 hours 15 minutes earlier than the time shown on this watch?
A.  1:05
B.  1:55
C.  12:25
D.  12:55


5. Which of the following facts is shown by the diagrams above?
A.  1/2 = 2/4
B.  2/6 = 1/2
C.  7/8 = 1/2
D.   1 + 1 = 216

6. Andrea spent $4.50 out of an allowance of $15.00. What percent of her allowance did she spend?
A.  0.3%
B.  3.3%
C.  30%
D.  33%

7. If a box is one foot long and one foot wide, how tall does it have to be in order to have a volume of three cubic feet?
A.  1 1/3
B.  1 foot
C.  3 feet
D.  30 feet


8. Four friends play a card game over and over. They have made a chart like the one above to show who wins each game. Using the chart to help you make a prediction, who do you think will win the next game?
A.  Ellen
B.  Jason
C.  Tim
D.  Teri

9. Admission to an amusement park is $8.00 per adult, $4.00 per child, and $6.00 per senior citizen. A group of 14 people, including 6 children, paid a total of $80.00 for their admission. How many adults and seniors could be in the group with the 6 children?
A.  5 adults and 3 seniors
B.  4 adults and 4 seniors
C.  3 adults and 6 seniors
D.  2 adults and 6 seniors


10. Daniel's family parked their car in the Pay to Park lot when they went to the fair. If they stayed at the fair for 4.5 hours, how much they would pay the parking lot?
A.  $1.50
B.  $4.50
C.  $5.00
D.  $3.75


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: