Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. The figure in the diagram is reflected over the y-axis. What is the new coordinate of point (x, y)?
A.  (-x, -y)
B.  (x, -y)
C.  (-x, y)
D.  (y, x)1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ?


2. If the pattern above continues, what should be the next number?
A.  30
B.  32
C.  34
D.  39


3. In Telfair Elementary School, 12.5% of the fifth graders passed the first round of the 2005 Spelling Bee Contest. According to this information, which of the following is true?
A.  About half of the fifth graders passed the first round in 2005 Spelling Bee.
B.  One out of eight fifth graders passed the first round in 2005 Spelling Bee.
C.  One out of four fifth graders passed the first round in 2005 Spelling Bee.
D.  Five out of ten fifth graders passed the first round in 2005 Spelling Bee.
4. How many 3m×3m blocks can fit into the given rectangle?
A.  8
B.  6
C.  4
D.  5


5. In a track and field competition, Joe finished the 100 yards run in 15 seconds. Lewis ran the same 100 yards using 18 seconds. How much faster did Joe run than Lewis?
A.  3 yards/sec
B.  2 yards/sec
C.  about 1.2 yards/sec
D.  about 1.1 yards/sec


The graph above is based on the students' favorite subjects in Mrs. Teasley’s 5th grade class. All students are represented in the data. Use the information to answer the following questions.


6. How many students are in Mrs. Teasley’s class?
A.  30
B.  27
C.  29
D.  26


7. How many students chose writing as their favorite subject?
A.  5
B.  6
C.  7
D.  2.5


8. What was the least frequently chosen subject according to the bar graph?
A.  Reading
B.  Math
C.  Science
D.  Spelling


9. How many more students chose history than writing as their favorite subject?
A.  10
B.  5
C.  4
D.  2


10. Which is the best conclusion for this bar graph?
A.  Most students preferred spelling.
B.  More than half of the students chose math as their favorite subject.
C.  More than half of the students chose history as their favorite subject.
D.  History was the most frequently chosen subject as the students’ favorite.
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: