Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Lynn drew a fish using two right triangles for its tail. Which could be the fish Lynn drew?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Mitch bought a box of candles. The candles in it are displayed in the lower picture. If Mitch takes out 1 candle without looking, what is the probability that it will be striped?
A.  1/2
B.  2/8
C.  2/10
D.  1/10


3. What are the coordinates of Point A?
A.  (7, 7)
B.  (6, 6)
C.  (6, 5)
D.  (5, 6)


4. Lark bought the two shirts shown above. If the prices shown include tax, what was the total cost of the two shirts?
A.  $39.26
B.  $39.36
C.  $40.26
D.  $40.36

5. For her report on dinosaurs, Rita rounded the weight of one kind of dinosaur to the nearest thousand. If the weight to the nearest thousand pounds was 8,000 pounds, which of the following could have been the weight before rounding?
A.  7,489 pounds
B.  8,293 pounds
C.  8,609 pounds
D.  9,512 pounds


6. The square above is shaded to represent a decimal. How many of the hearts must be shaded to represent the fraction with the same value as the decimal of the shaded part in the square?
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4

7. Which of the following has a value greater than 5/6 ?
A.  5/9
B.  2/3
C.  11/12
D.  10/12


8. Which unit would most often be used to determine the mass of one dogwood flower?
A.  gram
B.  kilogram
C.  meter
D.  liter

9. Which is a true statement?
A.  The length of the radius of a circle is one-fourth the length of the diameter.
B.  The length of the radius of a circle is the same as the length of the diameter.
C.  The length of the radius of a circle is one-half the length of the diameter.
D.  The length of the radius of a circle is two times the length of the diameter.

10. A recipe calls for 25 grams of sugar. This amount is closest to —
A.  1 pound
B.  1 ounce
C.  10 pounds
D.  10 ounces


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: