Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 14


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Andi is using white and gray tiles to make the pattern shown above. If she continues the pattern in the same way, how many tiles will be in the next column of gray tiles?
A.  7
B.  8
C.  10
D.  12

2. Richard answered 22 of the 25 questions correctly on this week’s Language Arts test. About what percent of the total number of questions did he answer correctly?
A.  22 percent
B.  40 percent
C.  80 percent
D.  90 percent

3. In Sugar Creek Elementary School, 2/3 of the 690 students plan to participate in the field trip to NASA. How many students plan to go on this field trip?
A.  230 students
B.  345 students
C.  460 students
D.  500 students


4. The graph above shows how the number of books of flower stamps in a vending machine changed over a period of hours. Which is closest to the number of books of stamps in the machine at 11 A.M.?
A.  41
B.  46
C.  52
D.  59


5. What is the answer to the formula above?
A.  6 1/12
B.  6 3/4
C.  5 1/4
D.  5 2/5


6. The total cost for Patsy to attend 9 days of arts and crafts camp was $306. The cost for each day of the camp is the same. What was the cost for each day of arts and crafts camp?
A.  $27
B.  $31
C.  $34
D.  $42


7. Which digit goes in the space to make the statement above true?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  9

8. Jenny found 17 seashells at the beach. What is 17 rounded to the nearest ten?
A.  10
B.  15
C.  20
D.  25

9. The difference of 21,234 - 19,078 is best described as
A.  a little more than 1,000
B.  a little more than 1,500
C.  a little more than 2,000
D.  a little more than 2,500

10. Last week Drew worked 7.9 hours. This week he worked 8.6 hours. How many more hours did he work this week than last week?
A.  1.7
B.  1.3
C.  0.7
D.  0.3


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: