Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 13


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. If there are 180 math days in a school year, about how many more days were spent on computation than on geometry?
A.  90
B.  60
C.  45
D.  30


2. If you toss a nickel, a dime, a red die, and a green die, which of these expressions represents the probability for getting a head on the nickel, a tail on the dime, a 3 on the red die, and a 5 on the green die?
A.  
B.  
C.  
D.  
3. What name is given to the side opposite the right angle in the triangle above?
A.  hypotenuse
B.  acute
C.  leg
D.  base
4. Mr. Johnston made a graph of the number of kites he sold in July. How many more blue than pink kites were sold?
A.  20 kites
B.  25 kites
C.  15 kites
D.  10 kites


5. What is the area of figure ABCD with vertices A(-5, 3), B(1, 3), C(1, -1), and D(-5, -1)?
A.  30 square units
B.  12 square units
C.  20 square units
D.  24 square units


The graph above is based on the different kinds of sandwiches sold at a sandwich shop in one week. Use the information to answer the following questions.


6. How many ham sandwiches were sold during the week?
A.  30
B.  20
C.  10
D.  40


7. How many sandwiches were sold in all?
A.  120
B.  12
C.  100
D.  40


8. Which type of sandwiches was sold the most?
A.  Chicken
B.  Turkey
C.  Veggie
D.  Cheese


9. Which three kinds of sandwiches sold add up to exactly 50?
A.  Chicken, turkey, and cheese
B.  Turkey, ham, and cheese
C.  Cheese, veggie, and chicken
D.  Chicken, ham, and cheese


10. Tom and his 3 friends did their homework yesterday. It took them 10 minutes, 16 minutes, 12 minutes, and 18 minutes respectively to finish. What was the average time spent by the four students on their homework yesterday?
A.  20 minutes
B.  18 minutes
C.  15 minutes
D.  14 minutes
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: