Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 13


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Janine read in the newspaper that the sunrise would be at 6:43 A.M. and the sunset would be at 7:37 P.M. tomorrow. How long is the sun expected to be present tomorrow?
A.  4 hr 6 min
B.  12 hr 54 min
C.  13 hr 54 min
D.  15 hr 6 min


2. On the grid above, connect point P to point Y, then connect point Y to point W. What kind of angle has been formed?
A.  Obtuse
B.  Acute
C.  Right
D.  Straight


3. Megan ordered T-shirts for all the people who registered for next week’s charity walk. The table shows the number of each size T-shirt she ordered. What was the mean (average) number of shirts ordered per size?
A.  15
B.  19
C.  20
D.  26

4. Bart measured a line segment starting at zero. It measured 7/16 inch. Which mark on the ruler was it closest to?
A.  1/4 inch
B.  1/2 inch
C.  3/4 inch
D.  1 inch

5. Which sign is shaped like a hexagon?
A.  
B.  
C.  
D.  

6. A farmer planted 36 trees. Of these trees, 75% are apple trees. How many trees are apple trees?
A.  18
B.  27
C.  30
D.  35

7. Which number is greater than 1/2 ?
A.  0.7
B.  0.25
C.  0.48
D.  0.299

8. Since 1932, no batting champion has had an average over .400 except Ted Williams in 1941. How many hits must a player have to achieve an average of .400 if he has been at bat 550 times?
A.  137 hits
B.  220 hits
C.  250 hits
D.  400 hits


9. The table shows the cost of milkshakes at an ice cream store. If the pattern in the table continues, what will be the total cost for 6 milkshakes?
A.  $15.00
B.  $14.50
C.  $13.50
D.  $13.00

10. Which decimal number means the same as 3/4 ?
A.  0.34
B.  0.51
C.  0.75
D.  3.4


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: