Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. The top, side and front views of a set of cubes are shown in the picture above from left to right respectively. Which of the following pictures could be the cubes with the three views?
A.  
B.  
C.  
D.  
2. The bar graph shows the number of books read by some children. What fraction of children read more than 2 books?
A.  4/24
B.  9/25
C.  18/25
D.  20/24
3. Figures ABCD and PQRS are congruent. Which segment is segment AB congruent to?
A.  PS
B.  RS
C.  PQ
D.  QR


4. There are spiders and cats in an arena. If they have 20 heads and 120 legs in total, how many spiders are there?
A.  8
B.  10
C.  12
D.  14
5. The pie chart shows the types of books available in an international school library. AB is the diameter of the circle. If there are 500 English books, how many Malay and Tamil books are there altogether?
A.  400
B.  500
C.  600
D.  800


6. In the cross country bike race, Steve, Marc, Joy and Peggy finished in the top four. Steve finished second. Joy did not finish fourth. Marc finished third. Which person finished first?
A.  Steve
B.  Marc
C.  Joy
D.  Peggy


7. Bryan Walker is thinking of a number he calls a “bearcat”. A number is a “bearcat” when it has a remainder of 1 when divided by 5 and when it is also a perfect square. 1 is the first “bearcat” number. What is the third “bearcat” number?
A.  16
B.  25
C.  36
D.  49
8. The bar graph shows the number of births in a local hospital from 1997 to 2003. What is the approximate average births in the three years with the most births?
A.  190
B.  188
C.  192
D.  186


9. Which of the following measurements is the most precise one?
A.  13 centimeters
B.  0.3 meters
C.  132 mm
D.  They are equally precise.


10. Libbey's daddy brings Libbey a magazine every 2 days. Libbey can read a magazine in 3 days. After 30 days, how many magazines has Libbey not read yet?
A.  5 magazines
B.  6 magazines
C.  7 magazines
D.  8 magazines
Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: