Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Farmer Johnson wants to make a fence that is shaped like parallelogram WXYZ shown above. He wants to put his pigs on the right of the divider fence and his horses on the left of the divider. If the area of triangle WXY is 22 square inches, what is the area of WXYZ?
A.  11 square inches
B.  22 square inches
C.  33 square inches
D.  44 square inches


2. Billy has a rectangular shoebox with the dimensions shown above. The length of the box is 14 inches, the height is 8 inches, and the width is 3 inches. What is the volume of the shoebox?
A.  25 cu in.
B.  42 cu in.
C.  112 cu in.
D.  336 cu in.

3. Zachary rode his bike on Saturday. He rode 10 miles to Jack's house. Then, they walked 5 miles to John's house and back to Jack’s house. Afterwards, Zachary rode home from Jack's house. How many total miles did Zachary ride on Saturday?
A.  10 miles
B.  15 miles
C.  20 miles
D.  25 miles

4. During a track meet, Lisa ran a 1-kilometer race and Linda ran a 400-meter race. How many more meters did Lisa run than Linda ran? (1000m = 1 km)
A.  600 m
B.  800 m
C.  1,000 m
D.  1,200 m

5. Thomas ate an entire chocolate covered strawberry in three hundredths of a second. Liana ate a chocolate covered strawberry of the same size in ten times the amount of time it took Thomas. How many seconds did it take Liana to eat the strawberry?
A.  0.10
B.  0.30
C.  0.50
D.  0.70


6. Joe took some shapes from his shape box and assigned letters to them, as shown above. He made the analogy above using some of the shapes. Which of the following best completes Joe’s analogy?
A.  A
B.  B
C.  C
D.  D

7. Ophelia stayed at a beach resort in Miami for a week. On Monday, she spent 5 hours tanning on the beach. On Wednesday, she spent 4 hours shopping. On Friday, she spent 7 hours swimming at the beach. On Sunday, she spent 12 hours reading a book at the beach. How many more hours did she spend at the beach on Friday than on Monday?
A.  7 hours
B.  5 hours
C.  12 hours
D.  2 hours


8. Nadia measured the level of rain water in her city for a few days and recorded the information in the list above. Which of the following is the missing measurement?
A.  5.9
B.  6.1
C.  6.0
D.  6.2

9. During a two-week vacation, Wanda ate 15 bananas, 8 apples, 19 cookies, and 26 oranges. How much fruit did Wanda eat?
A.  49 pieces of fruit
B.  68 pieces of fruit
C.  23 pieces of fruit
D.  45 pieces of fruit


10. The first student to answer the problem above will get a prize. Stacy and Sandra both have the right answers. Which of the following numbers will they say if the teacher calls on them to answer?
A.  0.513
B.  0.63
C.  5.13
D.  6.3


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: