Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The grid above shows the locations of two scientists studying poisonous plants in a dangerous rain forest. At which of the following coordinates is Joe located?
A.  (3,-4)
B.  (4,-3)
C.  (-3,4)
D.  (-4,3)
2. At noon, Hallie and Joe decided to meet at (2,-3) to explore the forest together for the remainder of the day. How many units on the grid would Hallie have to travel to get to the meeting point?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  2


3. The drum set that will be on stage during the Hannah Montana concert will be placed in the rectangular section shown above. What is the area of the rectangular section?
A.  13 yd2
B.  36 yd2
C.  5 yd2
D.  27 yd2


4. Frank and Stein are playing a mental math quiz game. Whoever finds the value of z in the equation above first wins the game. What is the value of z?
A.  7
B.  8
C.  30
D.  37


5. Mrs. Mesa made the function table above using a certain equation. She asked her students to figure out the equation for homework. Which of the following is the correct equation?
A.  y = x / 2
B.  y = 2x
C.  y = x - 4
D.  y = x + 4


6. Lisa condensed a longer expression using the shorter expression above. What is the long form of Lisa’s short expression?
A.  5 × 5 × 5
B.  3 × 3 × 3 × 3 × 3
C.  5 + 5 + 5
D.  3 + 3 + 3 + 3 + 3

7. Mariel’s brother hid her calculator the morning of Mariel’s math test. He said he will return her calculator if she can write out the prime factorization of 45. Which of the following factorizations will help Mariel get her calculator back?
A.  2 3 × 5
B.  3 2 × 5
C.  5 2 × 3
D.  5 2 × 9


8. Julie’s math teacher drew out the number line above and assigned letters to some of the points. Which letter on the number line best represents -6?
A.  P
B.  Q
C.  R
D.  S


9. The first number in the equation above represents the total rating a restaurant got on a scale from 1 to 20. The second number represents the total rating another restaurant got on the same scale. What is the product of the two ratings?
A.  29.31
B.  29.51
C.  30.31
D.  30.51

10. Maurice Skyped with two of his best friends in London this weekend. He spoke to Sherry for 1/4 of an hour. He spoke to Gabriel for 1/3 of an hour. How much time did Maurice spend on Skype?
A.  1/6 of an hour
B.  2/7 of an hour
C.  5/12 of an hour
D.  7/12 of an hour


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: