Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The figure above has been moved from Location A to Location B. Which word best describes the movement?
A.  flip
B.  slide
C.  turn
D.  reflection


2. What is the name of the figure the pattern above will make? (The arrows indicate a fold line.)
A.  prism
B.  pyramid
C.  cube
D.  none of them

3. An Apollo mission from Earth to the Moon covers a distance of 250,000 miles. This distance is represented by n. Which of the following would represent a round trip?
A.  n + 2
B.  n - 2
C.  n ÷ 2
D.  2 x n

4. The length of the rectangular floor of a classroom is twice as long as its width. The area of the floor is 1800 square feet. What is the width of the floor in feet? (Area = length x width)
A.  30 feet
B.  40 feet
C.  50 feet
D.  60 feet


5. The food above is displayed on a shelf located in the bakery section of a grocery store. About what percentage of the shelf is used for pies?
A.  20%
B.  24%
C.  75%
D.  80%


6. The table above shows the input and output of various numbers. Look for the rule. What number completes the table?
A.  4.2
B.  6.4
C.  21
D.  20


Rock and Roll: 12
Classical: 7
Rap: 11
Folk: 5
R and B: 6

7. A group of students was asked to name their favorite kind of music. Their answers to the question are recorded above. What is the range of the data? (range = the difference between the greatest and least numbers in the data)
A.  40
B.  8
C.  7
D.  5

8. What is 35.57 rounded to the nearest whole number?
A.  25
B.  36
C.  47
D.  89

9. The continent of North America accounts for 20% of the land area on Earth. Which fraction best represents the land area of North America?
A.  1/3
B.  1/4
C.  1/5
D.  1/8

10. Which expression does not equal to a multiple of 27?
A.  3 x 3 x 3
B.  9 x 9
C.  3 x 21
D.  2 x 27


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: