Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 12


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The population of the 13 English colonies in America grew quickly. How many more people were living in the colonies in 1760 than in 1660?
A.  900
B.  1,000
C.  1,500
D.  7,000


2. Mario flipped the figure above over the dotted line. Which of the following shows the figure after the flip?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. There were 1,700 trees grew when 2,500 were planted. What percent of the planted trees grew?
A.  14.8%
B.  47%
C.  56%
D.  68%


4. Complete the number chain above. What number belongs in the box at the end of the chain?
A.  2
B.  3
C.  22
D.  36


5. On the first Saturday in April, each of 16 members of a fifth grade class worked 2.5 hours planting trees, shrubs, and flowers around their school. Their teacher, Ms. Jackson, worked 4 hours. Which operations could be used in the squares above to find the total number of hours that were worked?
A.  x and +
B.  + and +
C.  x and x
D.  + and -


6. If 1 square = 2 circles and 1 triangle = 3 circles, how many circles would need to be placed on the other side of the scale to balance the scale?
A.  10
B.  8
C.  6
D.  3

7. On a classroom coat rack, coats are hanging on 6/10 of the hooks. What percent of the coat rack is being used?
A.  30%
B.  40%
C.  60%
D.  80%

8. Henry had a $40.00 restaurant bill. He decided to leave a 15% tip. How much did Henry leave for the tip?
A.  $0.60
B.  $1.50
C.  $4.00
D.  $6.00

9. Jermaine earns $4.25 for each hour he works in a restaurant. Last week, Jermaine worked 3 hours during the week and 7 hours during the weekend. What amount of money did Jermaine earn from the restaurant last week?
A.  $42.50
B.  $53.50
C.  $65.50
D.  $75.50

10. The weight of an automobile is 2,459 lbs. How many pounds more than 1 ton does the automobile weigh? (2,000 pounds = 1 ton)
A.  327 lbs
B.  459 lbs
C.  679 lbs
D.  751 lbs


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: