Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.




1. Which of the patterns completes the series above?
A.  
B.  
C.  
D.  




2. It takes Jan 10 minutes to skate downtown from school. Skating at the same speed, it takes about 38 minutes to skate home from downtown. About how far from downtown does Jan live?
A.  2 miles
B.  4 miles
C.  8 miles
D.  13 miles




3. What is the probability that the arrow will land on a prime number?
A.  3/10
B.  4/10
C.  5/10
D.  6/10




4. According to the graph, how much would four bags of popcorn cost?
A.  $4.00
B.  $4.25
C.  $4.50
D.  $5.00




5. A replica of the New Hampshire state seal is being created with flowers. About 4500 flowers have been used so far. About how many flowers will be in the state seal when it is finished?
A.  13,500
B.  18,000
C.  22,500
D.  27,000




6. The students in Ms. Rita's class want to purchase school T-shirts. The sizes they need are shown on the graph. The prices for the T-shirts are $6.00 for a package of 4, all the same size, or $2.50 for each individual shirt. How many packages and individual shirts should Ms. Rita order to spend the least for the whole class?
A.  5 packages and 5 individual shirts
B.  6 packages and 2 individual shirts
C.  6 packages and 4 individual shirts
D.  5 packages and 3 individual shirts




7. Three people (Ashley, Jill, and Juan) and three pets (a cat, a dog, and a turtle) live in the houses above. Juan does not live in house number 2. The person who lives in house number 3 has a turtle. The people with the same first initial live next to each other. The dog's owner lives two houses away from Ashley. Which person and pet live in house number 1?
A.  Juan and dog
B.  Ashley and turtle
C.  Juan and cat
D.  Jill and dog




8. Allen built these figures using triangular tiles. What would be the perimeter of the tenth figure?
A.  10 units
B.  12 units
C.  21 units
D.  30 units




9. How many cubes will be in the 5th pattern?
A.  15 cubes
B.  25 cubes
C.  75 cubes
D.  125 cubes



2 , 2 3/4 , 8/3 , 2.6


10. Which of the following arranges the number list above from smallest to largest?
A.  2 , 2 3/4 , 8/3 , 2.6
B.  2 , 8/3 , 2 3/4 , 2.6
C.  2 , 8/3 , 2.6 , 2 3/4
D.  2 , 2.6 , 8/3 , 2 3/4




Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: