Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Dr. Doolittle wanted to put up a brand new rectangular fence for his dog to play in, as shown above. How many meters of fencing with Dr. Doolittle need to make the fence?
A.  250 m
B.  150 m
C.  50 m
D.  25 m


2. Every Sunday, Mr. and Mrs. Chappell and their two children go out to eat for dinner. This Sunday, the bill for the meal was $34. If they used a $5 coupon, how much did each person’s meal cost?
A.  $7.10
B.  $7.25
C.  $8.20
D.  $8.50


3. Marian made the model above for a new shed. Her brother wants the shed to be twice as large in both height and width. Which of the following models matches her brother’s description?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Mrs. Tanner's class will have a pizza party. Tiffany is in charge of ordering the pizza. Mrs. Tanner wants each of the 21 students in her class to have three slices of pizza. If there are 12 slices in each whole pizza, how many whole pizzas should Tiffany order?
A.  3
B.  4
C.  5
D.  6


5. Shawn is thinking of a 5-digit whole number that is divisible by 7. Which of the following could be Shawn’s number?
A.  61,234
B.  63,341
C.  66,465
D.  67,219


6. The Girl Scouts are having their annual cookie sale. Dawn sells 14 boxes of cookies each day. After four days, Dawn still has 13 boxes of cookies left to sell. How many boxes of cookies did Dawn have at the beginning?
A.  69
B.  47
C.  56
D.  79

7. Lucy can solve math problems very quickly. She can solve 28 multiplication problems in two minutes. At this rate, how many multiplication problems can Lucy solve in nine minutes?
A.  12
B.  18
C.  56
D.  256

8. Max is reading a very scary Goosebumps novel. The book is 75 pages long. If Max reads 8 pages each day, how many days will it take him to finish the book?
A.  9
B.  10
C.  8
D.  11

9. Mark and Mary are responsible for ordering hot dogs to sell during the Halloween carnival. Using data from a random sample of 20 students, they found that 4 out of 20 students would buy a hot dog. If 100 students will be attending the carnival, about how many students can they expect to buy hot dogs?
A.  80
B.  40
C.  25
D.  20

10. Carmen went to Costco to buy some canned milk. Canned milk comes in packages of 24 cans. If each case weighs 288 ounces, how much would 1/4 of a case weigh?
A.  72 ounces
B.  60 ounces
C.  48 ounces
D.  6 ounces


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: