Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Mrs. Turner made the following four bags filled with different amounts of red and green marbles. If Jess picks a marble at random, from which bag will he have the greatest chance of picking a red marble?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Richard’s dog just had a litter of three puppies. The litter has one black puppy, one tan puppy, and one white puppy. If Richard reaches into the basket and picks up two of the puppies, which of the following lists has all the possible combinations of puppies Richard might get?
A.  black and tan, tan and white, tan and black
B.  black and tan, black and white, white and black
C.  black and tan, black and white, tan and white
D.  black and tan, white and tan, tan and black


3. Karen and Jamal made the spinner above to spin 21 times. They recorded their results using a tally chart. Which of the following charts shows the most likely outcome of 21 spins?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Tyler wants to start his own food stand business. To fill up his stand, he went to a wholesale store to buy 105 applies, 29 cookies, and 151 sticks of gum. How many items did Tyler buy altogether?
A.  553 items
B.  285 items
C.  134 items
D.  263 items

5. Gerald wants to collect comic books and then rent them to the kids in his neighborhood. He had 19 comic books to start with. Then, his sister gave him 13 comic books; his mother gave him 17; and his uncle gave him 67. How many comic books has Gerald collected so far?
A.  106 comic books
B.  49 comic books
C.  126 comic books
D.  116 comic books


6. Joe is conducting an experiment using the spinner with equal sections above. He will spin the arrow 28 times. If he spins a “T” 7 times, will his expected result be the same as his experimental result?
A.  No, the expected result is only 4.
B.  No, the expected result is only 6.
C.  Yes, the expected result is 7.
D.  Yes, the expected result is 8.


7. Michelle used a ruler to construct the rectangle above. What is the area of Michelle’s rectangle?
A.  6 cm2
B.  42 cm2
C.  4 cm2
D.  8 cm2

8. Sam has three quarters, four dimes, two nickels, and one penny in his pocket. If he reaches into his pocket and pulls out one coin, what is the probability that the coin will be worth more than a dime?
A.  3/4
B.  3/7
C.  3/10
D.  7/10


9. Max is selling candy bars for a school fundraiser. He has 3 Musketeers bars, Crunch bars, and Kit-Kat bars. Shelly wants to buy two different candy bars. How many different combinations of two different candy bars can be made?
A.  3
B.  6
C.  9
D.  12

10. Kimmie is a cashier at Kroger. She needs to give a customer twenty cents in change, but she ran out of dimes. How many different ways can Kimmie make change using nickels and pennies?
A.  4
B.  5
C.  6
D.  9


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: