Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 11


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. One-half of a figure is shown above. The dotted line represents a line of symmetry. What would be the area of the figure if the missing portion of the figure was drawn?
A.  9 square units
B.  12 square units
C.  16 square units
D.  24 square units

2. Terrance and Juan carved cars for their Cub Scout troop’s Pinewood Derby. Since their 8-inch long cars have no motor, the boys hope that their cars will coast quickly down the slanted track. What is a reasonable length for the track?
A.  1 foot
B.  10 yards
C.  1 mile
D.  10 miles


3. If the two pans above are in perfect balance, how much does one cube weigh?
A.  3 circles
B.  5 circles
C.  8 circles
D.  9 circles

4. Susan picked 48 oranges from her mother’s fruit tree last month. Yesterday she picked three times that many plus 5 more. How many oranges did Susan pick yesterday?
A.  149
B.  157
C.  182
D.  191


5. What operations should go in the blanks to make the expression equal to 10?
A.  + and -
B.  + and x
C.  x and -
D.  x and +

6. Erin has 5 red marbles, 8 green marbles, 6 blue marbles, and 4 black marbles in a bag. Each marble has the same size. If she takes one marble out of the bag without looking, which color will she most likely NOT get?
A.  black
B.  blue
C.  green
D.  red

7. How many 100’s are in 5,000?
A.  20
B.  30
C.  40
D.  50


8. Students have been practicing their keyboarding skills on the computer. The chart above represents the words per minute that four students typed. What is the mean speed of typing for the students listed above?
A.  130
B.  149
C.  167
D.  181


9. In a standard grid above, connect the following points in order: (2,2), (2,5), (5,5), and (5,2). Then connect the last point to the first point. What shape is formed in the grid?
A.  Triangle
B.  Rectangle
C.  Square
D.  Trapezoid


10. The first two scales are balanced. To make the third scale balance, what could you add to the left side of the scale?
A.  
B.  
C.  
D.  


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: