Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The school cafeteria serves French toast, cereal, and fruit for breakfast every Monday. A student may choose any two of those items and either apple juice or orange juice. How many different breakfast combinations are possible?
A.  2
B.  4
C.  6
D.  12


2. To reward the girls’ basketball team, after each game, Coach Carter treats them to pizza. The chart above shows the number of slices eaten after each game. What is the mean number of slices eaten?
A.  20
B.  17
C.  16
D.  14


(12 ÷ n) x (12 ÷ n) = 36

3. Sebastian’s math teacher wrote out the equation above on the chalkboard. She asked Sebastian to come to the board and solve for n. What is the value of n?
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5


4. Jamie likes to stay active and healthy, so she exercises for 30 minutes each day. Which of the following best describes Jamie’s exercise today based on the graph above?
A.  Jamie walked for 10 minutes, rested for 10 minutes, then ran for 10 minutes.
B.  Jamie ran for 10 minutes, rested for 10 minutes, then walked for 10 minutes.
C.  Jamie walked for 10 minutes, ran for 10 minutes, then walked for 10 minutes.
D.  Jamie ran for 10 minutes, then walked for 10 minutes, then ran for 10 minutes.


5. Marty’s report card showed the grades above for his classes this year. What is the median of Marty’s grades?
A.  77
B.  79
C.  82
D.  85


6. Jimmy took a survey of the different kinds of pets each of his classmates has. He recorded his data in the Venn diagram above. How many people have both dogs and cats, but no rabbits?
A.  1 person
B.  3 people
C.  4 people
D.  9 people


65, 100, 95, 85, and 70

7. Lisa’s progress report listed her grades for the past 5 science tests. What is her average (mean) score for the 5 exams?
A.  79
B.  83
C.  104
D.  415

8. Max is selling candy bars to raise money for an orphanage. He has Snickers bars, Crunch bars, and Twix bars. If a customer buys two different kinds of candy bars, how many different combinations are possible?
A.  3
B.  6
C.  9
D.  12


9. Marcy has to find a divisor for the problem above. The divisor should result in a 3-digit quotient whose digits are all the same. What of the following could be the correct divisor?
A.  1
B.  3
C.  9
D.  11


10. Nancy went to Los Angeles to study the weather for a few days. She recorded each day’s temperature in the list above. What is the approximate mean of the temperatures?
A.  86.7°F
B.  87.1°F
C.  87.4°F
D.  88.7°F


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: