Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Look at a pattern of shapes above. If the pattern continues, what should the tenth shape look like?
A.  
B.  
C.  
D.  

2. If n represents a number, which of these means the same as the expression n + 6?
A.  Six less than a number
B.  Six more than a number
C.  Six divided by a number
D.  Six times a number


3. If the pattern above continues, how many blocks should be in the next figure?
A.  13
B.  15
C.  16
D.  20


4. Which number best describes the location of point X?
A.  40
B.  44
C.  54
D.  58

5. If A = 5, which number sentence is true?
A.  12 + A = 7
B.  A - 3 = 8
C.  A × 4 = 20
D.  15 ÷ A = 10


6. The table above shows the time airplanes left the airport. If the pattern continues, what time should the seventh airplane leave?
A.  9:30 A.M.
B.  9:45 A.M.
C.  10:00 A.M.
D.  10:15 A.M.


2, 6, 4, 8, 6, 10, _______

7. If this pattern of numbers continues, which number should be the next?
A.  6
B.  8
C.  10
D.  14


8. For which student does the median, rather than the mean or mode give the highest points scored in a basketball game?
A.  Jose
B.  Bill
C.  Bob
D.  Ivan


31 × 14 =?

9. Which of the following is the right answer for the calculation above?
A.  343
B.  434
C.  543
D.  643


10. The table above shows the number of cassette tapes sold by a store each day last week. What was the mode for this set of data?
A.  37
B.  72.6
C.  75
D.  84


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: