Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 10


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Randy bought a box of cards as shown above. Which of the following questions about these cards could you use probability to solve?
A.  If Randy uses 4 of the cards, how many will be left?
B.  If Randy picks 1 card without looking, what kind of card will it most likely be?
C.  How many more cards have flowers on them than fish?
D.  How many cards does Randy have?


2. The list above shows the total points per player of three teams in Bonnie’s basketball league. Which stem-and-leaf plot shows the same information?
A.  
B.  
C.  
D.  


3. What is the difference of the two numbers above?
A.  1/6
B.  2/3
C.  5/3
D.  7/6


4. After a heavy rainstorm, Mrs. Mendez recorded the height of the water at a low water crossing. She used her data to make the graph above. Which is closest to the height of the water recorded at 9:30 A.M.?
A.  27 in.
B.  30 in.
C.  33 in.
D.  36 in.

5. Jane uses 42 cups of dog food each week to feed her dog. Which number sentence should be used to find N, the number of cups Jane feeds her dog each day?
A.  42 + N = 7
B.  42 – N = 7
C.  42 ÷ 7 = N
D.  42 × N = 7


6. The graph above shows the number of students in each grade at Powell Elementary School. Which is closest to the number of students that were in Third Grade?
A.  122
B.  125
C.  131
D.  139


7. What is the sum of the two fractions above?
A.  2/5
B.  4/5
C.  7/10
D.  7/20

8. Which is a reasonable unit of mass to weigh a paper clip, a stamp, or a grain of rice?
A.  tons
B.  pounds
C.  milligrams
D.  kilograms


9. The notebook page above shows the number of students in each fifth-grade class. What is the mean (average) number of students per class?
A.  18
B.  20
C.  21
D.  23

10. Which of the following problems can be solved by using the open sentence K + 5 =?
A.  Mae did 5 times as many sit-ups as Katy. If K is the number of sit-ups Katy did, how many sit-ups did Mae do?
B.  Joan ran 5 fewer meters than Kiran. If K is the number of meters Kiran ran, how many meters did Joan run?
C.  Keith takes 5 minutes to run each lap around the gymnasium. If K is the number of laps Keith ran, how long did he run?
D.  Sharon did 5 more push-ups than Kevin. If K is the number of push-ups Kevin did, how many push-ups did Sharon do?


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: