Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. How many small triangles should there be in Figure 2 to fit the pattern?
A.  7
B.  9
C.  10
D.  14


2. Which of the rules could be used to create the pattern above?
A.  multiply the number times 3 to get the next number
B.  multiply the number times 4 and subtract 1 to get the next number
C.  multiply the number times 2 and add 1 to get the next number
D.  multiply by 3 and add 1 to get the next number


3. A function machine multiplies a number by 5. What number would you get if you put an x into the function machine?
A.  5 - X
B.  5 x X
C.  X - 5
D.  X/5


15 x ? = 75

4. What number should replace the blank above to make the number sentence true?
A.  15
B.  45
C.  5
D.  13


5. Which letter represents the ordered pair (3, 5)?
A.  P
B.  M
C.  O
D.  N

6. Which of these shapes could be made with ONLY one pair of parallel lines?
A.  circle
B.  rectangle
C.  trapezoid
D.  triangle


7. Looking at the map above, which road is perpendicular to Main Street?
A.  Elm Street
B.  Oak Street
C.  Pine Street
D.  Maple Street


8. Which pair of figures is congruent?
A.  1 and 4
B.  3 and 6
C.  2 and 3
D.  2 and 5


9. What is the perimeter of the rectangle above?
A.  13 inches
B.  36 inches
C.  26 inches
D.  52 inches


10. A hospital had a blood drive in August. The graph above shows the pints of blood donated to the hospital for each day of last week. According to the graph, which of the following statements is true about the blood drive last week?
A.  Most blood donations were made on Friday.
B.  The amount of blood donated was the same on Monday and Thursday.
C.  Less blood was donated on Friday than on any other day.
D.  


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: