Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 5

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 5 Vòng 1


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Students in all the fifth-grade classes voted for which day of the week before winter break they preferred to make their presentations. The results are shown in the table. Which of the following graphs accurately represents the data in the table?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Which percent should go in the box to make the sentence true?
A.  .20%
B.  2.0%
C.  200%
D.  20%

3. Which of the following graphs represents a rotation around the origin?
A.  
B.  
C.  
D.  

4. Which of the following lists ALL the factors of the number 28?
A.  1, 2, 3, 4, 5, 28
B.  4, 7, 14, 28
C.  1, 2, 4, 7, 14, 28
D.  2, 4, 7, 14, 28


5. The table shows the number of miles each person runs each day. If the trend continues, who is most likely to run the farthest on Friday?
A.  Kathy
B.  Bill
C.  Paul
D.  Marie


6. If you spin the first spinner once, and then the second spinner once, which color combination is NOT possible?
A.  
B.  
C.  
D.  

7. In a bag of cards, 1/3 are green, 1/4 are white, 1/4 are yellow, and 1/6 are blue. If someone takes a card from the bag without looking which color is it MOST LIKELY to be?
A.  White
B.  Blue
C.  Green
D.  Yellow


8. Study the pattern in the table. What number should go in the empty space in the table?
A.  10
B.  12
C.  15
D.  20


9. Which of the following lists these numbers in order from LEAST to GREATEST?
A.  8.250, 2.082, 2.825, 28.025, 28.250
B.  2.082, 2.825, 8.250, 28.250, 28.025
C.  2.082, 2.825, 8.250, 28.025, 28.250
D.  28.250, 28.025, 8.250, 2.825, 2.082


10. Which of these expressions could be used to find the total number of turtles?
A.  3 + 4
B.  3 x 4
C.  4 + 4
D.  3 x 3


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: