Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Margret weighed three suitcases shown above. She has found that X weighs less than Y, and Y weighs less than Z. Which statement must be true about the three suitcases?
A.  X weighs more than Z.
B.  X weighs less than Z.
C.  X weighs the same as Z.
D.  X weighs half as much as Z.


2. Tom’s mom made the apple pie above. The shaded portion represents how much of the pie Tom ate. Which fraction below represents the amount of the pie that Tom did not eat?
A.  1/3
B.  2/3
C.  3/3
D.  3/1


3. Chelsea just bought a new hot pink bike. She is going to ride it to her friend’s house. Which measurement is most likely to be the length of Chelsea’s bike?
A.  1.5 millimeters
B.  1.5 centimeters
C.  1.5 meters
D.  1.5 kilometers


4. Wendell has 391 comic books he wants to give away. He is giving them to 17 of his friends. He thinks that if he gives each of them the same amount, they will each get 23 comic books. However, Wendell wants to make sure. Which expression can be used to check Wendell’s number statement?
A.  23 + 17
B.  23 - 17
C.  23 × 17
D.  23 ÷ 17


5. Trish made the pattern above in her math notebook. If Trish continues her pattern, which number will go in the blank box?
A.  
B.  3
C.  4
D.  


6. Hank loves living in Rochester. The city is not too big or too small. According to the image above, which of the following statements is true about the number 216,887?
A.  The value of the 1 is 100,000.
B.  There are 6 ten thousands
C.  The digit in the thousands place is odd.
D.  The 2 is in the hundred thousands place.


7. Nathan’s class went to a track-and-field competition. Nathan jumped 3.2 meters in the long-jump competition. Which arrow on the number line points to the distance Nathan jumped?
A.  A
B.  B
C.  C
D.  D


8. Chris went to sleep at 10:00 PM as shown above. He woke up at 7:15 AM. How long did Chris sleep?
A.  14 hours, 45 minutes
B.  9 hours, 15 minutes
C.  10 hours, 15 minutes
D.  2 hours, 45 minutes


90, 87, 84, 81, ____

9. Becky is giving away her marbles. She started out with 90 marbles. On Monday, she had 87. On Tuesday, she had 84. On Wednesday, she had 81. If Becky continues giving away her marbles at this rate, how many will she have on Thursday?
A.  72
B.  74
C.  76
D.  78

10. Jason has 0.8 hours left of his guitar lesson. On a number line, 0.8 is closest to which of the following numbers?
A.  0
B.  1
C.  1/2
D.  3


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: