Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Chris and his friends are doing Secret Santa. They each put their names in a hat. There are 7 names in the hat. Four of the names start with the letter J. If Chris picks a name without looking, what is the chance that he will pick a name that begins with J?
A.  1 out of 4
B.  1 out of 7
C.  3 out of 7
D.  4 out of 7


2. Rachel has a lot of empty Kleenex boxes in her house. She drew arrows on them and created the pattern above. If Rachel adds two more Kleenex boxes to her pattern, how would she arrange them?
A.  
B.  
C.  
D.  

3. David is fascinated by the knowledge that some insects can lift objects that weigh 50 times their own weight. David, who weighs 70 pounds, daydreams what it would be like if he could lift 50 times his weight. If David could lift 50 times his weight, how much could he lift?
A.  120 pounds
B.  350 pounds
C.  1,200 pounds
D.  3,500 pounds

4. Nathan made a drawing that has exactly 3 triangles and 1 rectangle. Which drawing below could be the one Nathan made?
A.  
B.  
C.  
D.  

5. Katie’s dog eats about 28 pounds of dog food each month. Which is the best estimate of the amount of dog food her dog eats in a year?
A.  350 pounds
B.  200 pounds
C.  500 pounds
D.  450 pounds


6. Paula timed how long some traffic lights stayed red before changing to green. The graph above shows the seconds the traffic light at each cross street stayed red. At which cross street is the traffic light red more than 10 seconds but less than 20 seconds?
A.  Pine St.
B.  Elm St.
C.  Market St.
D.  Cayuga St.


7. Sean set a goal to read 585 pages this month. He has already read 66 pages. How many pages does Sean have left to read this month?
A.  419
B.  519
C.  521
D.  529


8. Ray needs new notebooks for his history class, English class, and science class. He went to Wal-Mart and bought 1 notebook for each of those classes. Each notebook contained 90 sheets of paper. How many sheets of paper did Ray buy for his classes?
A.  30
B.  90
C.  180
D.  270

9. Lily’s volleyball team is about to start playing a game against another team. Before the game starts, the six members of Lily’s team shake hands with one another. How many handshakes are there in all?
A.  10
B.  15
C.  30
D.  36

10. Nina wants to buy a $100-scooter. She has $80 already. What percent of the $100 does Nina already have?
A.  0.8%
B.  8%
C.  80%
D.  800%


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: