Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Which domino would come next in the pattern?
A.  
B.  
C.  
D.  


2. Stanley did a survey to find out the favorite sport of students in his school. The graph above shows the results. According to the graph, which sports have about the same number of votes?
A.  basketball and track
B.  gymnastics and track
C.  gymnastics and basketball
D.  swimming and basketball


3. The graph above shows the amount of newspaper 4 students collected. According to this graph, which student collected the LEAST amount of newspaper?
A.  student #1
B.  student #2
C.  student #3
D.  student #4


4. The hexagon above is divided into two _______.
A.  kites
B.  triangles
C.  parallelograms
D.  trapezoids


5. Four children measured the length of the gym by counting how many steps it took them to go from one end to the other. The chart above shows their measurements. Who had the longest step?
A.  Angie
B.  Bill
C.  Carly
D.  Dan


6. Joseph filled the glass shown above with water and poured the water into the vase. About how many glasses of water would it take to fill the vase?
A.  5
B.  10
C.  20
D.  30

7. Sam’s Sub Shop promises to deliver sandwiches in 30 minutes or less. If an order is placed at 11:20, which clock shows the latest time the order could be delivered to arrive within 30 minutes?
A.  
B.  
C.  
D.  


8. If the input and output of a number machine continues, what number belongs in the square symbol above?
A.  10
B.  14
C.  15
D.  17

9. At 7:00 AM, Joe's thermometer registered 5° F. By 5:00 PM, the temperature had dropped 18° F. What was the temperature at 5:00 PM?
A.  -23° F
B.  -13° F
C.  13° F
D.  23° F

10. Tony wanted a bike regularly priced at $800. He bought the bike at 1/5 off the regular price. How much did Tony save?
A.  $40
B.  $160
C.  $200
D.  $640


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: