Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 9


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. The graph shows the snow cones sold in a museum open house day. How many more cherry snow cones were sold than raspberry snow cones?
A.  20 cherry snow cones
B.  10 cherry snow cones
C.  15 cherry snow cones
D.  5 cherry snow cones


2. The graph above shows 120 mystery books, 90 science fiction books, and 75 biographies. How many books does each book symbol represent?
A.  35 books
B.  30 books
C.  25 books
D.  10 books

3. To help complete an art project, Miss Sanford wants to give each of her 24 students 4 paper clips. What is the exact number of paper clips Miss Sanford will need?
A.  86
B.  96
C.  106
D.  116

4. Donna biked 12 miles in one hour. At the same rate, how far would Donna bike in four hours?
A.  3
B.  12
C.  16
D.  48

5. Mia typed 120 words in 5 minutes. What was Mia’s average number of words typed per minute?
A.  20
B.  24
C.  600
D.  1440


6. Postage stamps come in sets of one hundred stamps, ten stamps, five stamps, and single stamps. If you are given a package of stamps described above, how many stamps would you have in all?
A.  5,402
B.  5,042
C.  542
D.  452


7. Hank sold 15 hot dogs for $3 each at his food booth. Chandra sold 18 hot dogs for $2 each at her food booth. Which number sentence correctly compares Hank’s sales to Chandra’s sales?
A.  15 × $3 > 18 × $2
B.  15 × $3 < 18 × $2
C.  15 × $3 = 18 × $2
D.  Not enough information is given.

8. Members of the Outdoors Club of Jackson School will take a group boat trip on the Snake River. Each of the boats they will use can carry 8 people. If 68 people go on the trip, how many boats will be needed?
A.  8
B.  9
C.  76
D.  544

9. While Kara was sitting at the rodeo, she saw 22 rows of seats in her seating section. She counted 58 seats in each row. Which number sentence can Kara use to help her find out how many seats are in this section?
A.  
B.  
C.  
D.  

10. When you subtract one of the numbers below from 800, the answer is greater than 300. Which number is it?
A.  482
B.  709
C.  563
D.  627


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: