Luyện Nghe Tiếng Anh
Tìm kiếm đề thi tiếng Anh, bài học tiếng Annh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Giải Toán Trên Mạng|Học Từ Vựng Tiếng Anh 
 Trang chínhTrang chính      Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp      Sơ đồSơ đồ      Tìm kiếmTìm kiếm      liên hệLiên hệ      Bản quyềnBản quyền

Tiếng Anh Lớp 4

ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4


Đề Thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8


Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.


1. Betty had 40,000 cubic centimeters (cc) of water. How many tanks like this one above can she fill?
A.  1/2
B.  1
C.  1.5
D.  2

2. John has nine socks in his drawer. Four of the socks are blue and five are white. If he reaches into the drawer without looking, what is the probability that he will pick a white sock?
A.  5 out of 9
B.  4 out of 4
C.  9 out of 9
D.  6 out of 9


3. Murray’s parents took him and his sister to a restaurant for dinner. Murray and his sister ordered tacos. She orders a hard-shell chicken taco with lemonade. She wants to choose 3 toppings on the menu shown. How many possible combinations of 3 toppings that can be made from the 4 choices on the menu?
A.  4
B.  12
C.  24
D.  32


1, 10, 100, 1,000, _______

4. If this pattern of numbers continues, what should be the next number in the pattern?
A.  10,000
B.  1,110
C.  1,100
D.  1,001

5. Dora traveled 20 miles in one hour. At this speed, how many miles did she travel in 4 hours?
A.  4 miles
B.  5 miles
C.  80 miles
D.  100 miles


6. Charles folded this square paper above in half so the two halves matched EXACTLY. What shape could Charles have made by folding the paper in half?
A.  square
B.  cube
C.  rectangle
D.  trapezoid

7. Sasha bought food for $13.65. She paid the clerk with a $20 bill. How much change did she receive?
A.  $6.35
B.  $6.45
C.  $7.35
D.  $7.65

8. A scooter was regularly priced at $63. It went on sale at 1/3 off the regular price. If Travis bought it at the on sale price, how much did he save?
A.  $13
B.  $21
C.  $31
D.  $42

9. Tom had $250.25 in his checking account. He deposited $113.50. How much money is in his checking account after the deposit?
A.  $136.75
B.  $147.25
C.  $253.75
D.  $363.75

10. John’s bowling scores were: 106, 203, and 171. What was his average (mean) for the 3 games?
A.  160
B.  170
C.  477
D.  480


Chủ đề liên quan
ViOlympic Tiếng Anh
Copyright © 2009 - Tất cả các quyền đã được đăng ký. ViOlympic Tiếng Anh giữ mọi bản quyền. Người dùng không được quyền sao chép lại nội dung dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, cho dù là toàn bộ hay một phần. Không có bất kỳ phần nào của nội dung có thể được sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, xuất bản, tạo bản sao chép, sửa đổi, trình chiếu, hiển thị, bán, chuyển ngữ, truyền phát, phát quảng bá broadcast, viết lại cho các chương trình quảng bá hoặc xuất bản hoặc phân phối lại trong bất kỳ phương tiện nào. Hay bất kỳ phần nào của nội dung có thể được lưu trữ trong một máy tính hoặc phân phối trên bất kỳ mạng nào. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng và nội dung được sử dụng trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Theo dõi ViOlympic Tiếng Anh trên: